đạp xe đạp trong Tiếng Anh là gì?

đạp xe đạp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp xe đạp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạp xe đạp

    to ride/pedal a bicycle