đạp đổ trong Tiếng Anh là gì?

đạp đổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp đổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đạp đổ

  * đtừ

  to demolish, to shatter, to ruin

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đạp đổ

  * verb

  to demolish, to shatter, to ruin

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đạp đổ

  to demolish, shatter, ruin