đạp vào trong Tiếng Anh là gì?

đạp vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạp vào

    * nđtừ

    step