wedding reception nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding reception nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding reception giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding reception.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wedding reception

    a reception for wedding guests held after the wedding

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).