wedding-guest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding-guest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding-guest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding-guest.

Từ điển Anh Việt

  • wedding-guest

    /'wedi gest/

    * danh từ

    khách dự lễ cưới