wedding-card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding-card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding-card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding-card.

Từ điển Anh Việt

  • wedding-card

    * danh từ

    thiếp mời đám cưới