wedding gift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding gift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding gift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding gift.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wedding gift

    Similar:

    wedding present: a present given to someone getting married

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).