wedding party nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding party nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding party giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding party.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wedding party

    Similar:

    wedding: a party of people at a wedding

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).