wedding-ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding-ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding-ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding-ring.

Từ điển Anh Việt

  • wedding-ring

    /'wedi ri /

    * danh từ

    nhẫn cưới