wedding march nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding march nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding march giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding march.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wedding march

    a march to be played for a wedding procession

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).