wedding night nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding night nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding night giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding night.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wedding night

    the night after the wedding when bride and groom sleep together

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).