wedding palace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding palace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding palace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding palace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedding palace

    * kỹ thuật

    Cung Hôn lễ