wedding anniversary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding anniversary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding anniversary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding anniversary.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wedding anniversary

    the anniversary of the day on which you were married (or the celebration of it)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).