wedding-dress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding-dress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding-dress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding-dress.

Từ điển Anh Việt

  • wedding-dress

    /'wedi dres/

    * danh từ

    áo cưới