wedding-cake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding-cake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding-cake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding-cake.

Từ điển Anh Việt

  • wedding-cake

    /'wedi keik/

    * danh từ

    bánh chia phần cưới