tax on transfer of property nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tax on transfer of property nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tax on transfer of property giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tax on transfer of property.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tax on transfer of property

    * kinh tế

    thuế chuyển nhượng tài sản