tax on succession nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tax on succession nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tax on succession giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tax on succession.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tax on succession

    * kinh tế

    thuế thừa kế