sun porch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sun porch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sun porch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sun porch.

Từ điển Anh Việt

  • sun porch

    * danh từ

    phòng (hàng hiên ) có kính che và bố trí sao cho có nhiều ánh nắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet