sunfast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sunfast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sunfast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sunfast.

Từ điển Anh Việt

  • sunfast

    /'sʌnfɑ:st/

    * tính từ

    phơi nắng không phai