stump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stump.

Từ điển Anh Việt

 • stump

  /stʌmp/

  * danh từ

  gốc cây (còn lại sau khi đốn)

  chân răng

  mẩu chân cụt, mẩu tay cụt

  mẩu (bút chì, thuốc lá)

  gốc rạ

  bàn chải cũ

  (số nhiều)(đùa cợt) chân, cẳng

  stir your stumps!: quàng lên!, mau lên!

  (thể dục,thể thao) cọc gôn (crickê)

  bút đánh bóng (vẽ)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người lùn mập; con vật lùn mập

  bước đi lộp cộp nặng nề; tiếng bước đi lộp cộp nặng nề

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lời thách thức, sự thách thức

  to be on the stump

  (thông tục) đang đi diễn thuyết (về chính trị); đang đi cổ động (trước đây thường hay đứng trên một gốc cây)

  up a stump

  (thông tục) không thể nghĩ ra được, không thể trả lời được, bí; bối rối, trong tình trạng khó xử; trong tình trạng tiến lui đều khó

  * nội động từ

  đi cà nhắc và lộp cộp, đi lộp cộp nặng nề (như đi chân gỗ)

  đi diễn thuyết khắp nơi (về chính trị, để tranh cử...)

  * ngoại động từ

  đốn (cây) còn để gốc

  đào hết gốc (ở khu đất)

  quay, truy (một thí sinh)

  làm cho (ai) bí

  I am stumped for an answer: tôi không biết trả lời thế nào

  đánh bóng (một bức tranh)

  đi khắp (vùng) để diễn thuyết (vận động chính trị, tranh cử...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) vấp (ngón chân...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thách, thách thức

  to stump up

  (từ lóng) xuỳ tiền ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stump

  the base part of a tree that remains standing after the tree has been felled

  Synonyms: tree stump

  the part of a limb or tooth that remains after the rest is removed

  (cricket) any of three upright wooden posts that form the wicket

  cause to be perplexed or confounded

  This problem stumped her

  Synonyms: mix up

  travel through a district and make political speeches

  the candidate stumped the Northeast

  remove tree stumps from

  stump a field

  Similar:

  dais: a platform raised above the surrounding level to give prominence to the person on it

  Synonyms: podium, pulpit, rostrum, ambo, soapbox

  stomp: walk heavily

  The men stomped through the snow in their heavy boots

  Synonyms: stamp