stumpiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stumpiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stumpiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stumpiness.

Từ điển Anh Việt

  • stumpiness

    /'stʌmpinis/

    * danh từ

    tầm vóc lùn mập, tầm vóc bè bè