stump oratory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stump oratory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stump oratory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stump oratory.

Từ điển Anh Việt

  • stump oratory

    /'stʌmp'ɔrətəri/

    * danh từ

    thuật nói chuyện (về chính trị) ở nơi công cộng; thuật cổ động