stumping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stumping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stumping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stumping.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stumping

  campaigning for something by making political speeches (stump speeches)

  Similar:

  stump: cause to be perplexed or confounded

  This problem stumped her

  Synonyms: mix up

  stomp: walk heavily

  The men stomped through the snow in their heavy boots

  Synonyms: stamp, stump

  stump: travel through a district and make political speeches

  the candidate stumped the Northeast

  stump: remove tree stumps from

  stump a field

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).