stump-orator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stump-orator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stump-orator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stump-orator.

Từ điển Anh Việt

  • stump-orator

    * danh từ

    người di diễn thuyết để tranh cử