stump orator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stump orator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stump orator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stump orator.

Từ điển Anh Việt

  • stump orator

    /'stʌmp'ɔrətə/

    * danh từ

    người diễn thuyết (về chính trị) ở nơi công cộng, người cổ động