stump-speech nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stump-speech nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stump-speech giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stump-speech.

Từ điển Anh Việt

  • stump-speech

    * danh từ

    diễn văn để tranh cử