staple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staple.

Từ điển Anh Việt

 • staple

  /'steipl/

  * danh từ

  đinh kẹp, má kẹp (hình chữ U); dây thép rập sách

  ống bọc lưỡi gà (ở kèn ôboa...)

  * ngoại động từ

  đóng bằng đinh kẹp; đóng (sách) bằng dây thép rập

  * danh từ

  sản phẩm chủ yếu

  nguyên vật liệu, vật liệu chưa chế biến

  yếu tố chủ yếu

  the staple of conversation: chủ đề câu chuyện

  sợi, phẩm chất sợi (bông, len, gai)

  cotton of short staple: bông sợi ngắn

  * ngoại động từ

  lựa theo sợi, phân loại theo sợi (bông, len, gai...)

  * tính từ

  chính, chủ yếu

  staple commodities: hàng hoá chủ yếu

  staple food: lương thực chủ yếu

  staple industries: những ngành công nghiệp chủ yếu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • staple

  * kinh tế

  cài bằng ghim cài giấy

  cái cài giấy

  chủ yếu

  cơ bản

  danh sản (của một vùng...)

  đinh kẹp giấy hình chữ U

  đinh kẹp sách

  đóng (nhiều tờ giấy lại) bằng đinh kẹp

  ghim cặp giấy

  mặt hàng chính (của một cửa hiệu)

  mặt hàng có bán đều

  nguyên liệu

  nguyên liệu chính

  sản phẩm chính

  sản phẩm chủ yếu

  sự khâu bằng vòng sắt

  thổ sản

  * kỹ thuật

  bột

  cái kẹp

  đinh đĩa

  đinh đỉa

  đinh kẹp

  đinh móc

  khung gối tựa

  nguyên liệu

  má kẹp

  móc

  móc cài

  quai

  tay cửa

  vòng

  yếm khóa

  cơ khí & công trình:

  đinh đóng sách (hình chữ U)

  sản phẩm chủ yếu

  vấu tai

  hóa học & vật liệu:

  sản phẩm chính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • staple

  a natural fiber (raw cotton, wool, hemp, flax) that can be twisted to form yarn

  staple fibers vary widely in length

  Synonyms: staple fiber, staple fibre

  a short U-shaped wire nail for securing cables

  paper fastener consisting of a short length of U-shaped wire that can fasten papers together

  secure or fasten with a staple or staples

  staple the papers together

  Antonyms: unstaple

  necessary or important, especially regarding food or commodities

  wheat is a staple crop

  Similar:

  basic: (usually plural) a necessary commodity for which demand is constant

  raw material: material suitable for manufacture or use or finishing