staple tissue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staple tissue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staple tissue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staple tissue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • staple tissue

    * kỹ thuật

    hàng tơ đoạn mỏng