staple product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staple product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staple product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staple product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • staple product

  * kinh tế

  nhu yếu phẩm

  sản phẩm chính

  sản phẩm chủ yếu

  sản phẩm thiết yếu

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sản phẩm chính yếu