staple cereals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staple cereals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staple cereals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staple cereals.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • staple cereals

    * kinh tế

    mễ cốc chủ yếu

    ngũ cốc chủ yếu