stapler product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stapler product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stapler product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stapler product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stapler product

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy đóng ghim