staple goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staple goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staple goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staple goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • staple goods

    * kinh tế

    hàng hóa thông thường