staple gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staple gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staple gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staple gun.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • staple gun

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  súng bắn đinh móc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • staple gun

  a hand-held machine for driving staples home

  Synonyms: staplegun, tacker