staple market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staple market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staple market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staple market.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • staple market

    * kinh tế

    thị trường chính, chủ yếu