staple trade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staple trade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staple trade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staple trade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • staple trade

    * kinh tế

    mậu dịch chủ yếu (ở trung tâm thành thị)