staple crops nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staple crops nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staple crops giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staple crops.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • staple crops

    * kinh tế

    cây trồng chủ yếu

    mùa vụ chủ yếu