staple remover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staple remover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staple remover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staple remover.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • staple remover

    * kinh tế

    cái tháo ghim