staple food nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staple food nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staple food giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staple food.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • staple food

  * kinh tế

  lương thực chủ yếu

  * kỹ thuật

  thực phẩm:

  thực phẩm chính