staple commodities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staple commodities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staple commodities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staple commodities.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • staple commodities

    * kinh tế

    hàng hóa sản xuất số lượng lớn đều đặn

    sản phẩm chủ yếu