sodium hydroxide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sodium hydroxide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sodium hydroxide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sodium hydroxide.

Từ điển Anh Việt

 • sodium hydroxide

  * danh từ

  xút ăn da (chất rắn ăn mòn, màu trắng, dùng làm giấy và xà phòng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sodium hydroxide

  * kỹ thuật

  natri hyđrat

  natri hyđroxit

  xút ăn da

  hóa học & vật liệu:

  natri hiđroxit

  y học:

  sút ăn da

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sodium hydroxide

  a strongly alkaline caustic used in manufacturing soap and paper and aluminum and various sodium compounds

  Synonyms: caustic soda