secondary shutdown system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

secondary shutdown system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm secondary shutdown system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của secondary shutdown system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • secondary shutdown system

    * kỹ thuật

    vật lý:

    hệ thống đóng lò thứ cấp