pulling well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling well

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giếng đang được làm sạch