pulling of attachment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling of attachment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling of attachment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling of attachment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling of attachment

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dụng cụ tháo bạc

    tháo ống lót