pulling unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling unit

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tháp tháo lắp di động