pulling rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling rate

    * kỹ thuật

    hệ số kéo