pulling machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling machine

    * kinh tế

    máy kéo dài