pulling out time for drill pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling out time for drill pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling out time for drill pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling out time for drill pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling out time for drill pipe

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thời gian lắp thêm ống khoan