pulling casing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling casing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling casing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling casing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling casing

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kéo ống chống