pulling chain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling chain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling chain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling chain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling chain

    * kỹ thuật

    xích kéo