pulling hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling hook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling hook

    * kinh tế

    móc để dài khối kẹo